Độc đáo con đường mang tên Hồ Chí Minh tại Ấn Độ

Ấn Độ là quốc gia đầu tiên có con đường mang tên Hồ Chí Minh và dựng tượng đồng Bác Hồ. Điều này không chỉ thể hiện sự kính yêu mà người dân Ấn Độ dành cho người anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam mà còn cho thấy “Hồ Chí Minh” là tên gọi thân thuộc, thân thiết và gắn bó không khác gì ruột thịt.